วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิธีคิดเกรดเฉลี่ย มสธ.

เกรด S / S* = 2.3
เกรด H / H* = 4.0
เกรด U  =  0
วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยภาคการศึกษา คือ
ผลรวมของจำนวนหน่วยกิตคูณค่าเกรด / หน่วยการเรียนทั้งหมด
เช่น   ลง 3 วิชา ได้เกรด S  S  H      (วิชาละ 6หน่วย คิดเป็น 18 หน่วยกิต)

       =    S*6    +   S*6     + H*6   /  18

       =    2.3*6  +  2.3*6  + 4*6    /  18

       =   13.8     +  13.8    + 24    / 18

       =   51.6 / 18

       =   2.86
วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

เรียนโครงสร้าง 12 ชุดวิชา
เรียนโครงสร้าง 14 ชุดวิชา
เกรด H (ตัว)
เกรด S (ตัว)
เกรดเฉลี่ย
เกรด H (ตัว)
เกรด S (ตัว)
เกรดเฉลี่ย
-
12
2.30
-
14
2.30
1
11
2.44
1
13
2.42
2
10
2.58
2
12
2.54
3
9
2.73
3
11
2.66
4
8
2.87
4
10
2.79
5
7
3.01
5
9
2.91
6
6
3.15
6
8
3.03
7
5
3.29
7
7
3.15
8
4
3.43
8
6
3.27
9
3
3.58
9
5
3.39
10
2
3.72
10
4
3.51
11
1
3.86
11
3
3.64
12
-
4.00
12
2
3.7613
1
3.8814
-
4.00

หมายเหตุ  S หรือ S* = 2.30 ,  H หรือ H* = 4.00

                ได้เกียรตินิยมอันดับ 2
             
                    ได้เกียรตินิยมอันดับ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น