วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เฉลยข้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา 94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
     1. ให้อธิบายกิจกรรมภายในองค์การธุรกิจการเกษตร
ตอบ มีหลายกิจกรรมประกอบกัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสำคัญหลายประการ คือ ตลาด สินค้า กระบวนการผลิต และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ และในกระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรนั้นจะมีขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนก็คือ กิจกรรมที่รวมกันเป็นกระบวนการ และก็จะสร้างผลงาน อีกทั้งส่งต่อให้กิจกรรมต่อไปคือการทำงาน ซึ่งต้องมีทรัพยากรป้อนให้จึงจะสามารถทำงานได้

2. หน้าที่งานในองค์การธุรกิจการเกษตรมีกี่กลุ่ม อะไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ  แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่
1. กลุ่มการตลาด มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการในการนำสินค้าและบริการที่กลุ่มปฏิบัติการผลิตได้ออกไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด แล้วยังประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรสูงสุด
2. กลุ่มปฏิบัติการ มีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการป้อนให้กับตลาด ตาม สเปค ที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
3. กลุ่มสนับสนุน มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ กลุ่มปฏิบัติการ
และกลุ่มการตลาด ด้วยการจัดหาและดูแลทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งออกได้เป็นทรัพยากรคน และทรัพยากรที่ไม่ใช่คน