วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เฉลยข้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

กิจกรรมประจำชุดวิชา 10141 นี้ ยังไม่ทราบคะแนนนะค่ะ (ทำเองค่ะ) แต่คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับบางคนค่ะงั้นมาดูแนวตอบกันค่ะ
ข้อ 1. ให้นักศึกษาสรุปบทบาทของธาตุ และความสำคัญของน้ำ และสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์
 ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์

ตอบ ธาตุชนิดต่างๆ มีเพียง 24 ชนิดที่มีบทบาทสำคัญในร่างกายมนุษย์ ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายมี 4 ชนิดได้แก่ ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน และไนโตรเจน ธาตุที่มีปริมาณน้อยมี 7 ชนิดได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพเทสเซียม ซัลเฟอร์หรือกำมะถัน โซเดียมคลอรีน และแมกนีเซียม ส่วนธาตุที่มีน้อยมากมี 13 ชนิดคือ เหล็ก ไอโอดีน ทองแดง สังกะสี แมงกานีส โคบอบต์ โครเมี่ยม เซเลเนี่ยม โมลิบดีนัม ฟลูออรีน ดีบุก ซิลิกอน และเวนาเดียม ธาตุเหล่านี้แม้จะมีอยู่น้อยแต่ก็จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ หากขาดธาตุเหล่านี้อาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้
1. ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสารชีวโมเลกุล และสารประกอบอื่นในร่างกาย สารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ โปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต และ กรดนิวคลีอิก สำหรับธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบอื่นในร่างกาย ได้แก่ คลอรีนในรูปของคลอไรด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของกรดเกลือที่หลั่งในกระเพาะอาหาร สังกะสีจำเป็นสำหรับทำหน้าที่ของฮอร์โมนธัยรอกซิน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาร่างกาย
2. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกาย แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส เป็นธาตุที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นสารประกอบที่แข็งของกระดูกและฟัน ส่วนสังกะสี ทองแดงและแมงกานัส จำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อเยี่อเกี่ยวพัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระดูกอ่อน ผิวหนัง หลอดโลหิต
3. ธาตุที่มีบาบาทต่อกระบวนการของร่างกาย บทบาทของธาตุมีหน้าที่ ร่วมกับสารอื่นเป็นโคแฟกเตอร์ ทำหน้าที่ของโลหิตกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหาร การทำหน้าที่ของประสาทและกล้ามเนื้อ การขนส่งผ่านเยื่อเซลล์
  3.1 ธาตุที่มีบทบาทในการเป็นโคแฟกเตอร์ เป็นธาตุหรือเป็นองค์ประกอบของสารเฉพาะอย่าง หากไม่มีโคแฟกเตอร์สารนั้นจะไม่สามารถทำหน้าที่เอนไซม์
  3.2 ธาตุที่มีบทบาททำหน้าที่ของโลหิต ได้แก่ เหล็ก ทองแดง ฟอสฟอรัส และแคลเซียม โดยเหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ ฮีโมโกลบิน ในเม็ดเลือดแดง ทองแดงมีหน้าที่เคลื่อนย้ายเหล็ก โซเดียมช่วยรักษาสมดุลของเหลวและเกลือแร่ ฟอสฟอรัสช่วยรักษาสมดุลของกรด-เบส ในเลือด และแคลเซียมจำเป็นสำหรับการแข็งตัวของเลือด
   3.3 ธาตุที่มีบทบาทในกระบวนการเมแทบอบิซึมของสารอาหาร ฟอสฟอรัสช่วยสังเคราะหืและสลายคลูโคส แมกนีเซียมเป็นโคแฟกเตอร์ที่ถ่ายทอดเอนไซม์จากโมเลกุลหนึ่งไปสู่อีกโมเลกุลหนึ่ง ส่วน โพแทสเซี่ยม แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีสเป็นโคแฟกเตอร์สำหรับเอนไซม์สลายคาร์โบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีน
   3.4  ธาตุที่มีบทบาทในการทำหน้าที่ของประสาทและกล้ามเนื้อ ได้แก่ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และทองแดง
   3.5 ธาตุที่มีบทบาทในการขนส่งผ่านเยื่อเซลส์ ได้แก่ แคลเซียมและโซเดียม ช่วยในการเคลื่อนที่ของสารบางอย่างผ่านเยื่อเซลล์ แคลเซียมจึงจำเป็นสำหรับการดูดซึมกลูโคสและกรดอะมีโนจากลำไส้

น้ำและสารชีวโมเลกุลในร่างกายมนุษย์

     ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของมนุษย์รวมตัวกัน อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งไปรวมกับธาตุชนิดหนึ่งของธาตุอื่นกลายเป็นโมเลกุล พันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของธาตุที่ประกอบกันเป็นน้ำ และสารชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต และกรดนิวคลีอิก
     1. น้ำ เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจน น้ำเป็นสารประกอบที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ ส่วนที่มีน้ำมากที่สุด คือ ระบบหมุนเวียนโลหิต เกลือแร่ที่เป็นเซลล์ได้รับตลอดจนของเสียที่ภ่ายออกก็จะละลายไปกับน้ำ น้ำยังสามารถรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
     2. โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ โปรตีนมีความสำคัญ คือ รักษาสมดุลของน้ำ รักษาสมดุลของกรด-เบส เป็นเอนไซม์ และทำหน้าที่สะสมออกซิเจนในเนื้อเยื่อใช้เมื่อร่างกายต้องการ
     3. ลิพิด มีความสำคัญคือ เป็นแหล่งพลังงานสะสมที่ร่างกายสามารถนำมาทดแทนในกรณีร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตได้ ลิพิด มี 3 ประเภทคือ
          3.1 ลิพิดธรรมดา ได้แก่ ไขมัน น้ำมัน และสารคล้ายขี้ผึ้ง
          3.2 ลิพิดประกอบ เป็นลิพิดธรรมดาที่มีสารอื่นจับอยู่ด้วย
          3.3 สารที่มีสมบัติคล้ายลิพิด ได้แก่ สเตอรอย
     4. คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดด้วย คาร์โบไฮเดรต แบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้แก่ มอโนแซ็กคาไรด์ ไดแซกคาไรด์ และพอลิแซกคาไรด์
          4.1 มอโนแซ็กคาไรด์ เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ไม่สามารถเป็นน้ำตาลเล็กลงกว่านี้ได้ ไม่มีกลิ่น รสหวานน้อยกว่าน้ำตาล
          4.2 ไดแซ็กคาไรด์ ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลต่อเชื่อมกัน
          4.3 พอลิแซ็กคาไรด์ ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลจำนวนมาก ช่วยให้อาหารผ่านไปตามทางเดินอาหารได้สะดวก
     5. กรดนิวคลีอิก กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ กรดดีออกซ์ไรด์นิวคลีอิก และกรดไรโบนิวคลีอิก

ข้อ 2. สภาพของสังคมไทยในด้านความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องและขาดการใช้เหตุผลอยู่มาก เช่นพบต้นกล้วยที่ออกปลีกลางต้น ก็แห่ไปกราบไหว้กันเพื่อขอหวย เชื่อว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องนอนขวางประตูจะทำให้คลอดลูกยากเป็นต้น ให้นักศึกษาพิจารณาว่ามีกิจกรรมใดหรือเรื่องใดในท้องถิ่นของท่าน ที่คนในชุมชนดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ขาดความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ และให้ท่านวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่มีต่อความเข้าใจ ไม่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้น โดยให้ระบุเรื่องที่ไม่เข้าใจไม่ถูกต้องมา อย่างน้อย 5 เรื่อง และวิเคราะห์เรื่องเหล่านั้นลงในตารางดังตัวอย่างที่แสดงไว้ (ตัวอย่างเรื่องไม่เข้าใจไม่ลงไว้นะค่ะ ถ้าทำให้ทำลงในตารางเลยค่ะตามตัวอย่าง)


ตอบ เรื่องที่เข้าใจไม่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ และผลการวิเคราะห์ (ยกตัวอย่างมา 5 หัวข้อ)
เรื่องที่เข้าใจไม่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์                       
1. ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนจะทำให้กวาดเงินกวาดทองออกจากบ้าน 

 ผลวิเคราะห์ของนักศึกษา หรือเหตุผลซ่อนเร้น (ข้อ 1.)
เนื่องจากว่า คนโบราณสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืนใช้แสงตะเกียง ทำให้มองไม่เห็นฝุ่นละออง กวาดบ้านแล้วก็ไม่สะอาดจึงเป็นเหตุให้ ไม่ให้กวาดบ้านตอนกลางคืน

2. ห้ามร้องเพลงในครัวจะมีสามีแก่

ผลวิเคราะห์ของนักศึกษา หรือเหตุผลซ่อนเร้น (ข้อ 2.)
เหตุเป็นเพราะว่า เวลาทำอาหาร ถ้าหากร้องเพลงไปด้วยจะทำให้น้ำลายของเราตกลงไปในอาหารทำให้เกิดเชื้อโรคและข้าวปลาอาหารไม่สะอาด

3. ห้ามนอนตอนเย็นจะทำให้ตะวันทับตา และไม่สะบาย

ผลวิเคราะห์ของนักศึกษา หรือเหตุผลซ่อนเร้น (ข้อ 3.)
เมื่อนอนตอนเย็นก่อนตะวันจะตกดิน จะทำให้เราสับสนว่าวันไหนเป็นวันไหน ทำให้งัวเงีย ไม่สดชื่นและอาจทำให้ไม่สะบายได้เนื่องจากไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้อาบน้ำ

4. ห้ามใส่ชุดดำไปเยี่ยมคนป่วย เพราะไม่เป็นมงคล

ผลวิเคราะห์ของนักศึกษา หรือเหตุผลซ่อนเร้น (ข้อ 4.)
คนไทยโบราณจะถือเรื่องสีเป็นสำคัญเนื่องจากว่าสีดำเป็นสีแห่งความทุกข์โศกและใช้ในงานศพเท่านั้นเมื่อนำมาใส่จะทำให้รู้สึกหดหู่ ไม่สดชื่น ถ้าใส่ไปเยี่ยมคนป่วยก็จะไม่ดีและไม่เป็นมงคล

5. อย่าตัดเล็บตอนกลางคืนเพราะอายุจะสั้น

ผลวิเคราะห์ของนักศึกษา หรือเหตุผลซ่อนเร้น (ข้อ 5.)
เนื่องจากการตัดเล็บตอนกลางคืนสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอ และสมัยก่อนไม่มีกรรไกรตัดเล็บเหมือนปัจจุบัน เวลาตัดอาจพลาดไปโดนเนื้อและทำให้นิ้วเป็นแผล เป็นอันตรายได้

ข้อ 3. ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้
          ก. พลังงานทดแทนคืออะไร ได้แก่พลังงานอะไรบ้าง และพลังงานทดแทนในอนาคตที่สำคัญมีอะไรบ้างจงอธิบาย

ตอบ  ก. พลังงานทดแทนคือ พลังงานที่นำมาให้แทนน้ำมัน สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียน
          เทคโนโลยีพลังงานสิ้นเปลือง ที่สามารถทดแทนน้ำมัน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และหินน้ำมัน และพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ประโยชน์สำหรับสำหรับอนาคตได้ ดังนี้
          1. ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้กันมากเป็นอันดับสามรองจากน้ำมันและถ่านหิน สำหรับ แหล่งก๊าซในประเทศไทยพบอยู่หลายแห่ง ได้แก่ บริเวณไหล่ทวีปของอ่าวไทย ตั้งแต่ชุมพรจรดแดนมาเลเซีย ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของก๊าซธรรมชาติคือ การขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะให้เพิ่มมากขึ้น เพราะน้ำมันราคาแพง
          2. ถ่านหินและน้ำมัน ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณมากสุดบนโลก องค์ประกอบที่สำคัญของถ่านหินคือ คาร์บอน ไฮไดรเจน และออกซิเจน ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ขุดขนถ่ายและนำมาให้งานได้มาก ปริมาณที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นลิกไนต์อยู่ทางภาคเหนือ และภาคใต้ การใช้ลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้าจะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมถ่านหินสามารถนำมาท่ำปุ๋ยเคมี ถ่านอัดได้ หินน้ำมัน เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ของซากพืช ซากสัตว์ในหนองบึง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สามารถที่จะกลั่นเป็นน้ำมันดิบเฉลี่ยได้ 60 ล้านต่อตัน จึงนับว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีขนาดพอเหมาะที่สามารถนำมาพัฒนาใช้ในประเทศได้ในอนาคต
          3. พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานที่มีความสำคัญมากในอนาคต พลังงานนิวเคลียร์ได้หลักการคิดมากจากไอสไตน์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสสาร การเปลี่ยนรูปของสสารกับพลังงาน ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ พลังงานนิวเคลียร์จากการแตกตัว กับพลังงานนิวเคลียร์แบบรวมตัว
               เทคโนโลยีมีพลังงานหมุนเวียน พลังงานประเภทนี้ใช้แล้วไม่หมดไป ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังความร้อนใต้ภิภพ และพลังงานชีวมวล
          1. พลังงานแสงอาทิตย์ จัดเป็นต้นกำเนิดพลังงาน ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเพื่อนำเอา พลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์มากขึ้นและไม่เกิดมลพิษ
          2. พลังงานน้ำ การนำพลังงานน้ำมาใช้ ในการผลิตไฟฟ้า โดยหลักการเปลี่ยนรูปพลังงานศักย์ เป็นพลังงานจลน์ได้
          3. พลังงานลม เป็นพลังงานที่มีราคาต่ำสุดในปัจจุบัน และใช้ประโยชน์กันมากพอสมควร สามารถใช้ทดแทนน้ำมันดิบได้ปีล่ะ 8 ล้านลิตร
          4. พลังงานความร้อนใต้พิภพ สะสมอยู่ใต้ผิวโลกเป็นความร้อน ซึ่งมีจำนวนมากในโลกที่ความร้อนใต้พิภพผ่านออกมาสู่ผิวโลกในอัตราที่พอจะผลิตไฟฟ้าได้

ข. นาโนเทคโนโลยี คือ อะไรมีความสำคัญอย่างไร ให้หาตัวอย่างการนำมาใช้ประโยชน์

ตอบ ข. นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการจัดการกับวัสดุในระดับอะตอมหรือโมเลกุลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพื่อสร้างอุปกรณ์ เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีของการสร้างสิ่งของโดยการนำเอาอะตอมมาวางต่อกันทีละตัว เพื่อให้สิ่งที่สร้างขึ้นมามีลักษณะพิเศษต่างจากวัสดุธรรมดา
          นาโนเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สำคัญทางการแพทย์ วิศวกรรม ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณะสุข อุตสาหกรรม โครงการอวกาศ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของชาติ
          ตัวอย่างของการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์คือ แผงโซล่าเซลล์นาโน สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ลดการใช้ไฟฟ้า โดยใช้แผงโซล่าเซลล์นาโนแทนพลังงานไฟฟ้าที่เคยใช้ปกติ อีกทั้งก็สามารถประหยัดเงินของเราได้อีกด้วย

ข้อ 4. เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีอะไรบ้าง จงอธิบาย
ให้นักศึกษาเลือกเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มา 3 รายการแล้วอธิบายการทำงาน ประโยชน์และผลกระทบที่ได้รับจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่แต่ละรายการนั้น

ตอบ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ 1. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดใช้สาย อาศัยการรับการส่งข้อมูลผ่านสาย การสื่อสารที่สำคัญคือ สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล 2. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดไม่ใช้สาย อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ การส่ง-รับ สัญญาณ การสื่อสารที่สำคัญได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือ ดาวเทียมสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กำลังมีบทบาททำให้โลกเหมือนมีขนาดเล็กลง เพราะทำให้มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ คือ การดำเนินธุรกิจ การศึกษา การปกครอง การเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความมั่นคงของประเทศ วัฒนธรรมการพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โลกส่วนตัว

ตัวอย่างของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่


1. อินเทอร์เน็ต (Internet) อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ แม้กระทั่งกลายเป็นสื่อที่จำเป็นของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารออกไป สู่สังคมภายนอกให้ได้ทราบ นี่คือสภาพแห่งความเป็นจริงของสังคมโลกที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ หากจะกล่าวถึงอินเทอร์เน็ต ก็คงจะต้องกล่าวถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควบคู่กันไปด้วยเหตุที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ผ่านทางระบบการสื่อสารเช่นทางสายเคเบิ้ล สารโทรศัพท์ โมเด็ม และดาวเทียม เป็นต้น เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด เราเรียกว่า "อินเทอร์เน็ต" ซึ่งรวมเอาเครือข่ายต่างๆ จำนวนมหาศาลที่มีอยู่ทั่วโลกมาเชื่อมต่อเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยแต่ละเครือข่ายจะจัดกลุ่มของข้อมูลกันเอง เพื่อสะดวกต่อการที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูล
     ระบบเครือข่าย นิยมเรียกสั้นๆ ว่า "เน็ต" (net) เป็นสื่อที่ทุกคนมีสิทธิ์บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของโดยแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานก็จะรับผิดชอบดูแลในส่วนของตนที่เกี่ยวข้องมีผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 ร้อยล้านคนทั่วโลกที่เข้ามาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้บริการ ด้วยเหตุผลความต้องการที่แตกต่างกัน สำหรับประโยชน์ของการสื่อสารสมัยใหม่มีดังนี้ คือ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยและเพื่อการศึกษา เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน การซื้อขายสินค้า เพื่อความบันเทิง ท่องเที่ยว เพื่อหาซื้อสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อพบปะสังสรรค์กับบุคคลอื่น เพื่อเข้าสู่ระบบ เครือข่ายอื่นและแลกเปลี่ยนข้อมูลรับส่งจดหมายเอกสาร ข้อความ ส่วนผลกระทบที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตก็มีมากมายด้วยกัน เช่น ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้หลงเชื่อ การเสนอขายสินค้าผิดกฏหมาย เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่ง มีปัญหาสุขภาพ การขับถ่าย การนอน การออกกำลังกาย จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีทั้งคุณและโทษจะต้องรู้จักนำไปใช้ให้ถูกวิธี เราก็จะได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

2. โทรศัพท์มือถือ  เป็นเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย เช่นมือถือ PCT หรือโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์อาจเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ยุคดิจิตอล บางครั้งอาจจะไม่คำนึงถึงคุณและโทษอีกทั้งเข้าใจถึงประโยชน์อย่างแท้จริง การทำงานของโทรศัพท์มือถือนั้นมีหลักการเหมือนกับโทรศัพท์บ้านจะแตกต่างกันตรงที่ โทรศัพท์บ้านจะใช้สาย ซึ่งเป็นสายทองแดง แต่ระบบมือถือนั้นจะใช้คลื่นวิทยุแทน การทำงานของโทรศัพท์มือถือภายในเครื่องจะมีชุดกำเนิด ความถี่ ซึ่งเป็นความถี่วิทยุ 1 ชุด ถ้าเราเปล่งคำพูดใส่ไมโครโฟนของโทรศัพท์ สัญญาณเสียงจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้าจากนั้นก็จะถูกส่งไปผสมกับคลื่นความถี่ที่โทรศัพท์ผลิตออกมา ซึ่งคลื่นความถี่มีมากมายและแต่ละคลื่นก็มีผู้ให้บริการเป็นรายๆไป ผลกระทบที่ได้รับจากการใช้โทรศัพท์มือถือ คือ คลื่นวิทยุจะมีผลต่อเนื้อเยื่อลึกประมาณ 1 ซม. เมื่อเนื้อเยื่อที่ได้รับแรงคลื่นจะแปลงเป็นความร้อนแต่ร่างกายก็จะมีกลไกที่ควบคุมอุณหภูมิเชื่อว่าผลเสียคือเกิดจากความร้อน คลื่นวิทยุมีผลต่อการนอนหลับและการตอบสนองของสมองแต่มีผลกระทบน้อยมาก การขับรถและใช้โทรศัพท์ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น มีผลต่อการควบคุมการบิน ประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือมีหลายอย่าง เช่น เป็นประโยชน์ในการสืบพยานในชั้นศาลใช้เป็นหลักฐานในการถ่ายรูปรู้ตำแหน่งวันเดือนปี อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วรับส่งข้อความภาพและเสียง สามารถทำเกี่ยวกับธุรกิจการเงินได้ ซึ่งเราควรจะเลือกใช้ให้ถูกวิธีและใช้โทรศัพท์อย่างมีสติเพราะมีทั้งคุณและโทษที่อาจจะได้รับดังที่กล่าวมา

3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นบริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีผู้นิยมใช้กันมากที่สุด ประโยชน์ของมันคือ การส่งข้อความ ส่งตัวอักษร แฟ้มข้อมูลภาพเสียง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังผู้รับ ช่วยให้สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลก มีความสะดวกรวดเร็ว นักวิชาการสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และช่วยลดปัญหาในเรื่องของระยะเวลา ระยะทาง
          สำหรับผลกระทบในการใช้ e-mail นั่นคงเหมือนกับการใช้อินเทอร์เน็ต มีการส่งข้อมูลเท็จทางอีเมล์ ขายสินค้าผิดกฏหมายทำให้หลงเชื่อ มีอีเมล์ขยะซึ่งมีไวรัส แอบแฝง พอเปิดแล้วทำให้คอมพิวเตอร์แฮงค์ และระบบอาจจะเสีย และผู้อื่นสามารถอ่านจดหมายของเราได้ ไม่ควรจัดเก็บไว้นานควรจะถ่ายโอนออกจากอีเมล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนเอง จะเห็นได้ว่าการใช้อีเมล์ในปัจจุบันนั้นมีมากมาย เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการส่งข้อมูล เพราะฉะนั้นก็ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทันต่อยุคสมัยดิจิตอล เชื่อมโยงระบบกันทั่วโลก

แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ประจำปี 2553

1 .เชื้อเพลิงที่ใช้ในจรวดคือเชื้อเพลิงชนิดใด =เชื้อเพลิงเหลว (ออกซิเจนเหลว,ก๊าสโซลีน)
2 แก็สโซฮอล์ คือ น้ำมันเบนซิน ผสมกับ = เอธานอล
3 เทคโนโลยีจากบนลงล่างคือ = โฟโตลิโธกราฟี
4 ประเทศไทยใช้ทรัพยากรสิ้นเปลื่องมากที่สุดในเรื่องใด= คมนาคม
5 ดาวเทียมอุตุนิยม ที่ใช้ในประเทศไทยคือ = ดาวเทียม GMS ของญี่ปุ่น
6 ภาษา FORTHRAN เกิดขึ้นในยุคใด = ยุคที่ 2
7 อนาล็อคคอมพิวเตอร์ ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบผสมผสาน แบ่งตามลักษณะใด =ลักษณะทางข้อมูล
8 ชนิดใดต่อไปนี้เป็นทั้ง input และ output = เครื่องอ่านแผ่นดิสร์
9 ชอฟต์แวร์ระบบปฏิการคือข้อใดต่อไปนี้= ยูนิกซ์
10 ภาษาที่มนุษย์สังงานคอมพิวเตอร์ คือ =
11 โปรแกรม อรรถประโยชน์คือ= Utility
12 ยุคที่มีการใช้ EDGE, GPRS คือยุคใด= 2.5 G
13 เครื่อง PDA แลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย ผ่าน=พอร์ต อินฟาเรต
14 ข้อใดคือโรคที่เกิดจากความผิดปรกติของเม็ดโลหิตแดง=
15 ร่างกายต้องการพลังงานไม่น้อยกว่า กิโลแคลลอรี=1200 กิโลแคลลอรี
16 การทำเลสิค คือ=
17 ข้อใดสามารถตรวจพบในห้องปฏิบัติการ=
18 คอมพิวเตอร์มีประโยชน์สำหรับแพทย์ในด้านใด=
19 ก๊าสที่สำคัญในการเกิด ภาวะเรือนกระจก=
20 พลังงานจลน์จากมหาสมุทร คือ=
21 ข้อจำกัดของที่อุดหู(ear plug)= ล้างทำความสะอาดทุกวัน
22 คลื่นความถี่ใดสูงที่สุด =EHP
23 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการขาดแคลนน้ำ =
24 ข้อใดไม่ใช่การทำความสะอาดดินอย่างถูกวิธี=
25 บรรยากาศที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มคือ มีก๊าซ ชนิดใด= ไฮโดรเจน มีเธน แอมโมเนีย น้ำ
26 ทฤษฎีใดเป็นของดาวิน=
27 ข้อใดมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด (เกี่ยวกับ สกุลของเว็บ เช่น .th หรือ .doc ประมาณนี้ จำตัวเลือกไม่ได้)
28 ดาวเทียมไทยคมอยู่ในกลุ่มใด = กลุ่ม จีโอ
29 การตรวจมะเร็งเต้านมข้อใดมีค่าปรกติ = 1
30 วันน้ำเกิดคือ =แรม 15 ค่ำ /ขึ้น15 ค่ำ (คำตอบมาข้อใดข้อหนึ่งเค้าจะเอามาข้อเดียว )
31 วันที่พระจันทร์ขึ้นครึ่งดวงตอน18.00คือวันอะไร= (เกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรม)
32 โลหะชนิดใดไม่ใช่โลหะนอกลุ่มเหล็ก= เหล็กกล้า
33 วงศ์หลายๆวงศ์จัดอยู่ในกลุ่มใด =Order/อันดับ
34 โมเมอร่า คือ กลุ่มใด=
35 บรรพบุรุษของพืชในปัจจุบันคือ = สาหร่ายรูปร่างเป็นสาย
36 สัตว์ชนิดใดใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด =
37 โปรตีนชนิดใดทำหน้าที่สะสมออกซิเจนไว้ใช้เวลาที่ร่างกายต้องการ= ไบโอโกรบิน
38 โปรตีนที่ทำหน้าที่เก็บสารย่อยนิวเคลียส(จำโจทย์ไม่ค่อยได้แต่รู้คำตอบ)= ไลโซโซม
39 สารที่ออกมาจากกระเพาะอาหารพร้อมกรดเกลือที่ช่วยในการย่อยอาหาร คือ=
40 ข้อใดกล่าวถูกต้อง = ลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารทุกชนิด และดูดซึม
41 สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเกิดสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มได้อีกคือ= ออกซิเจนในอากาศมีมากเกินไป และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่มากมาย
42 ดอกอีฟนิ่งพริมโรส มีสารชนิดใดที่ช่วยลดไขมันในโลหิตได้=
43 สมุนไพรชนิดใด ลดความดันโลหิต = ดอกคำฝอย
44 ไดออสซิน มีในพืชชนิดใด =หัวกลอยดิบ
45 วันที่กลางวันยาวกว่ากลางคืนคือวันที่เท่าไร= 20มีนาคม
46 หน่วยใดเล็กที่สุด (จำพวก นิวเครียส อิเล็กตรอน โปรตรอน จำไม่ได้ ) =
47 เมื่อเปรียบเทียมขนาดหลอดเท่ากันหลอดชนิดใดประหยัดไฟได้มากที่สุด=
48 การตรวจเซลล์มะเร็งมีหลักการใด = ขนาด รูปร่าง ขอบเขต
49 ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ธาตุอาหารชนิดใด มีปริมาณ ร้อยละ 13=
50 การเลี้ยงปลาในบ่อใต้เล้าไก่ /หมูคือการเลี้ยงแบบใด = ผสมผสาน
51 ก๊าซที่ช่วยให้ผลไม้สุกเร็ว=
52 ข้อใดคือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรณ์ป่าไม้โดยตรง=เป็นเชื้อเพลิง
53 ข้อใดเป็นการใช้ดินที่ผิดประเภท ขุดหน้าดินขาย กับ ปลูกพืชในที่ลาดชัน (อันนี้ไม่แน่ใจ)

ประมาณนี้แหล่ะค่ะ ลองดูนะ อย่างไรก็ตาม ต้องอ่านหนังสือด้วยนะค่ะ

120 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ
  มีของ ิวชา ไทยศึกษา และ วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไหมครับ
  รบกวนหน่อยครับขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ต้องขอโทษด้วยนะค่ะ ทั้งสองวิชาที่ถาม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเลย เอาไว้เป็นโอกาสหน้านะค่ะ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. สวัสดีค่ะ พอดีเราเพิ่งลงทะเบียนเรียนปีนี้ค่ะ ลง ไทยศึกษา อารยธรรม และวิชานี้ อยากทราบว่าเจ้าของบล็อกนี้เรียนคณะอะไรค่ะ เราเรียนคณะนิเทศค่ะเพิ่งโอนเกรดมาแต่ยังไม่ทำเรื่องเทียบโอนค่ะแล้วอยู่จังหวัดอะไรค่ะ มีเบอติดต่อรึป่าวค่ะ อีเมลก็ได้ค่ะไว้จ่ะเข้ามาบ่อยๆ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ6 กรกฎาคม 2554 เวลา 15:59

  ขอบคุณมากครับ กำลังหาอยู่พอดีเลย

  ผมพึ่งลงเรียนเทอมแรกเลย

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ6 กรกฎาคม 2554 เวลา 16:01

  ถ้าจะเป็นความกรุณาอีกนิส ....อยากได้ เฉลย วิชา 10151 ไทยศึกษา หน่อยนะครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ6 กรกฎาคม 2554 เวลา 20:50

  วิชาไทยศึกษายังไม่ลงทะเบียนเรียนเลยค่ะ เอาไว้เทอมหน้านะค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ6 กรกฎาคม 2554 เวลา 21:15

  สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะ เพิ่งลงเทอมแรกเหมือนกันค่ะ แบบนี้ช่วยเป็นแนวให้กับวิชาอื่นๆได้เยอะเลยค่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ14 กรกฎาคม 2554 เวลา 20:34

  ความเห็นที่4 เราเรียนนิเทศเทอมแรกเหมือนกัน แต่ไม่มีเพื่อนเลย ถ้าเข้ามาอีกแอดมาที่เฟสหน่อยน้าอยากมีเพื่อนเรียน (ไอ้ ลิง ป๊อป)ชื่อเฟสนะ ขอบคุณนะค้า

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2554 เวลา 18:10

  อยากได้เฉลยกิจกรรมประจำชุดวิชา 97317

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2554 เวลา 13:32

  ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2554 เวลา 23:51

  อยากได้แนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิทยาศาสตร์จัง10141

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ26 กรกฎาคม 2554 เวลา 11:02

  อยากทราบว่ากิจกรรมประจำชุดวิชาทำส่งในรูปแแบบรายงานหรือเปล่าค่ะ หรือว่ามีวิธีการยังไง ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 14. การส่งกิจกรรมประจำชุดวิชานะค่ะ ให้เขียนด้วยลายมือตัวเอง แล้วจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานให้ดูสวยงามค่ะ ส่วนหน้าปกรายงานก็ให้เอามาจากทางมหาลัยจัดส่งให้เป็นหน้าปกค่ะ

  by:ชานิ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ27 กรกฎาคม 2554 เวลา 19:57

  อยากได้เฉลย วิชา 96102 รบกวนเอามาลงให้ด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:26

  ข้อ 1 ความหมายของ บทบาท ของลิพิด ผิด....ไปอ่านใหม่

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2554 เวลา 17:24

  รายงานนี่ต้องเข้าเล่ม หรือเปล่าค่ะ หรือเย็บมุมเอาค่ะ

  ตอบลบ
 18. อยากได้เฉลยของกิจกรรมไทยศึกษา อ่ะครับ
  ถ้ามีก้ส่งมาที่ sumet_mek@hotmail.com นะครับบ

  ตอบลบ
 19. ตอบความเห็นที่ 18 นะค่ะ รายงานของกิจกรรมชุดนี้ มีคำตอบหลายหน้าค่ะ ถ้าถามเจ้าของบล๊อกควรที่จะเข้าเล่มให้สวยงาม ถ้าเย็บมุมจะดูไม่เรียบร้อยค่ะ แต่ปกของกิจกรรมต้องใช้ปกที่มหาวิทยาลัยส่งมาให้นะค่ะ
  By:ชานิ

  ตอบลบ
 20. ตอบความเห็นที่ 19 ค่ะ กิจกรรมไทยศึกษา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเลย เอาไว้เทอมหน้าแล้วกันค่ะ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม 2554 เวลา 22:13

  เฉลยกิจกรรมประจำชุดวิชา อารยธรรม มีมั้ยค่า รบกวนหน่อยค่า แนวข้อสอบกะสรุปด้วยก็ดี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ16 ธันวาคม 2556 เวลา 14:44

   ท่ามีขอมั่งนะคร่า ขอบคุณค่ะ

   ลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2554 เวลา 21:17

  ดั้ยคิดเองรือเปล่าค่ะหรือหาจากเน็ต เก่งมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ4 สิงหาคม 2554 เวลา 20:00

  ขอบคุณมากนะคะ ช่วยได้มากเรยทีเดียว

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ5 สิงหาคม 2554 เวลา 19:01

  เฉลยกิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10161มั้ยคะรบกวนหน่อยคะ และแนวข้อสอบสรุปด้วยนะคะ ถ้ามีส่งมาที่เมล์ lovely_nid07@hotmail.com นะคะ ขอบคุณมากคะ

  ตอบลบ
 25. สวดยอดเลยคับ....

  ตอบลบ
 26. เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะขอขอบพระคุณหล้ายหล่ายเด้อ

  ตอบลบ
 27. กำลังหาความเชื่อโบราณอยู่ดีใจหลายเด้อพ้อแล้ว

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2554 เวลา 21:55

  ขอบคุณค่ะ เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ดีมาก

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ18 สิงหาคม 2554 เวลา 15:44

  การทำกจิกรรมส่งต้องลอกโจทย์ลงในกระดาษคำตอบด้วยไหมคะ
  ช่วยตอบหน่อยนะคะ พึ่งสมัครเรียนใหม่อะคะไม่รู้จริงๆ

  ตอบลบ
 30. การทำกิจกรรมส่งควรที่จะลอกโจทย์ลงไปด้วยนะค่ะ จะได้เป็นการง่ายในการตรวจของอาจารย์ และเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราในการอ่านทบทวนก่อนสอบค่ะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2554 เวลา 09:02

  ขอบคุณมากค่ะที่ตอบ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2554 เวลา 13:14

  การเรียน มสธ.เค้าไม่ให้เอาเหมือนกัน...แล้วคนตั้งเยอะแยะ...แล้วจะหาหรือ..ทำไงไม่ให้เหมือนกันคะ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2554 เวลา 13:25

  ทำเป็นรูปเล่มคงไม่ต้อง...ใส่คำนำ หรอกใช่ไหมคะ เวลาจะส่งน่ะคะ
  จะมีซองจดหมายให้เราที่...ไปรษณีย์หรือเปล่าคะ...ช่วยตอบที..กำลังเรียนปีแรก

  ตอบลบ
 34. ข้อมูลคือแนวทาง การปรับเปลี่ยนสอดแทรกเพิ่ม ตามดุลยพินิจ สิจ้ะ พี่หาข้อมมูลจากหลายๆเวปเป็นแนวทางในการศึกษาเราเอามาเป็นแนวทางได้แต่อย่าลอกเลียนตามหมดทุกตัวอักษร รับรองผ่านคะ เพราะพี่ก็ มสธ เช่นกันจ้ะ ผ่านตลอด สู้ๆๆ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2554 เวลา 11:52

  หวัดดีจ้าเราลงเรียนวิชานี้เหมือนกันเพิงเรียนปีแรกคำตอบของเทอโดนแบบเต็มเลยแต่สงสัยว่าจะต้องพลิกแพลงเอาบ้าง.......ขอบคุณนะคะ..... ิv ิ.....

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2554 เวลา 23:50

  ผมก้อลงคร้าบขอบคุณคร้าบ

  ตอบลบ
 37. ดูคะแนนได้ที่ไหนครับ...

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2554 เวลา 23:29

  ได้ความรู้มากเลยค่ะ เป็นแนวทางที่ดี

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2554 เวลา 11:54

  ตอบคุณสุทธิพงษ์: จะทราบคะแนนต้องกรอกแบบฟอร์มการสอบถามผลการสอบของมหาลัยค่ะ แบบฟอร์มการสอบถามอยู่ในเวปของมหาลัย ซึ่งการขอทราบผลคะแนนต้องระบุเหตุผลในการขอตรวจสอบผล ด้วยค่ะ โหลดในเวปได้เลย หลังจากนั้นประมาณ 1-1.5 เดือน อาจารย์ประจำวิชานั้นจะโทรกลับมาหาเราโดยตรง ก็สอบถามไปค่ะว่าอยากทราบอะไร ได้กี่คะแนน มีปัญหาตรงไหน ได้คุยกะอาจารย์ประจำวิชา นั้นด้วยค่ะ
  by:ชานิ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ19 ตุลาคม 2554 เวลา 13:46

  ว้าเซ็งจังเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่อง

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2555 เวลา 19:09

  ผมอยากให้บอกวิธี การทำรายงาน และช่วยบอกขั้นตอนการทำพร้อมรูป
  ผมไม่รู้วิธีทำ ขอความกรุณาด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2555 เวลา 20:29

  ดีใจมากเป็นแนวทางการทำกิจกรรมที่เยี่ยมขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 เวลา 12:34

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ

  ตอบลบ
 44. อยากทราบว่าใช้ดินสอเขียนได้ไหมคะ ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 45. เพิ่งลงทะเบียนเรียนปีนี้ค่ะ อยากทราบว่าเจ้าของบล็อกนี้เรียนคณะอะไรค่ะ เทียบโอนค่ะแล้วอยู่จังหวัดอะไรค่ะ มีเบอติดต่อรึป่าวค่ะ อีเมลก็ได้ค่ะไว้จ่ะเข้ามาบ่อยๆ

  ตอบลบ
 46. สวัสดีค่ะ เจ้าของบล๊อกเรียนคณะส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นี่แหล่ะค่ะ เอก ธุรกิจการเกษตร มีข้อสงสัยก็สอบถามได้ค่ะ อยู่ที่ระยองค่ะ หรือจะฝากอีเมล์ไว้แล้วจะติดต่อกลับนะค่ะ

  ตอบลบ
 47. สำหรับเรื่องของการตอบกิจกรรมที่จะส่ง เขียนคำถาม คำตอบด้วยปากกาค่ะ สีน้ำเงิน เป็นสีสุภาพค่ะ กิจกรรมชุดนี้เป็นกิจกรรมที่มีคำตอบแต่ละข้อยาวพอสมควร วิธีการควรที่จะทำปกรายงานค่ะ ส่วนหน้าปกก็นำส่วนที่มหาลัยส่งให้ copy สำเนา แล้วนำปากกาขียนตัวที่ copy นั่นแหล่ะค่ะ ทำปกรายงานให้เรียบร้อย หรือ สามารถที่จะพิมพ์แบบฟอร์มหน้าปกแบบเดียวกับมหาลัย ห้ามพิมพ์เป็นแบบอื่นนะค่ะ แล้วก็เย็บปก ได้เลย สำหรับ คำนำ สารบัญ ไม่ต้องเขียนนะค่ะ ผ่านแน่นอนค่ะ สู้ๆ

  ตอบลบ
 48. ขอบคุณค่ะ..ที่ตอบคำถาม เจ้าของบล๊อกใจดีจัง
  เราก้อเรียนส่งเสริมเกษตรเหมือนกันค่ะ สาขาการจัดการผลิตพืช
  ถ้ามีอะไรข้องใจเด๊วแวะมาถามอีกนะค่ะ..

  ตอบลบ
 49. ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 50. ใครมีสรุปวิชา
  10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ผมขอหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
 51. ใครมีสรุปวิชา
  10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ผมขอหน่อยนะครับ
  ส่งมาที xx-32.51@hotmail.co.th นะครับ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2555 เวลา 18:46

  ขอบคุณนะคะ สำหรับแนว กำลังลงทะเบียนเรียนเทอมนี้พอดีเลยค่ะ

  ตอบลบ
 53. สุดยอด.. โครต.. โครต.. โดนครับ..กำลังมืนอยู่พอดี..ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 54. ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ ไม่คิดว่าจะมีเฉลยแบบนี้ด้วย

  ตอบลบ
 55. ขอขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ14 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:38

  ขอบคุณมากๆเลยครับ ผมว่าเอามาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมได้ดีเลยล่ะครับ แต่ถ้าให้ลอกทั้งหมดนี่คงไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวส่งกิจกรรมไปแล้วดันมาเหมือนกันหมด อาจารย์คงสงสัยแย่เลยนะครับ อิอิ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2555 เวลา 09:41

  ขอบคุณมากๆ เลยครับ

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม 2555 เวลา 10:26

  ขอบคุณนะคะ
  สำหรับความเอื้อเฟื้อ
  ขอใหได้ h นะคะ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:01

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ กำลังหาแนวคำตอบอยู่พอดีเลยค่ะ

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:41

  แนวข้อสอบ 10161 ไม่มีเหรอค่ะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ3 สิงหาคม 2555 เวลา 11:29

  ขอบคุณมากค่ะ อยากได้เมลของเจ้าของบ็อกด้วยค่ะ ยังไงรบกวนแอดมาด้วยนะค่ะ mamalaby@hotmail.co.th เพื่อนคนไหนเรียนคณะนิเทศ ประชาสัมพันธ์ แอดมาเปนเพื่อนกันได้นะค่ะ ยังไม่มีเพื่อนเรยค่ะ พึ่งเรียนเทอมแรก

  ตอบลบ
 62. ดีค่ะ เป็นแนวทางที่ดี เราเรียนค่ะ นิเทศน์ศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ แล้วถ้าเราเขียนไปอย่างนี้จะได้เหรอคะ (รบกวนสอบถามหน่อยว่า มันอยู่บทไหนคะ หรือเราต้องดูในเน็ตเอาเอง)เรากลัวเขาหาว่าลอกในเน็ตอะไรประมาณนี้อ่ะค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 63. ถามอีกรอบนึงจ้า เราเขียนหมึกปากกากับที่ปก มสธ.เขาส่งมาให้แล้วค่ะ มันเป็นกระดาษทางเขาแล้วเราแม็คติดเลยเป็นไรไหมอ่ะคะ มึนเลย ทำผิดไหมเนี่ย เจ้าของบล็อคน่ารักมากค่ะ อุตส่าเล่าประสบการณ์ ถ้าให้ดี เล่าเยอะๆนะคะ 5555 เราใช้เป็นลู่ทางได้เยอะมาก
  ปล.กระดาษปกทาง มสธ.จัดส่งมามันอยู่คนละด้ากันเราก็งงอยู่ แล้วอย่างนี้ต้อง copy ตลอดเลยใช่ไหมคะ , แล้วเดือน ต.ค.จริงๆเรามีสอบค่ะ วันที่27-28 ต.ค.55 เราติดไปต่างจังหวัด ก็เลยสนใจการสอบ walk in แต่ไม่ค่อยรู้ระบบเลยค่ะ ไกลบ้านอีก พอมีอะไรแนะนำไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปกรายงานของ มสธ.ที่ส่งให้อยู่คนล่ะด้านจริงๆค่ะ แต่ไม่ใช่ปัญหา นำมาใช้ได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องการสอบ walk in เจ้าของบล็อกยังไม่เคยสอบเลยค่ะ ไม่ทราบจริงๆ เพื่อนๆคนไหนเคยสอบ ช่วยตอบให้หน่อยน่ะค่ะ

   ลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2555 เวลา 17:44

  ดีครับ พอจะมีสรุปกิจกรรม คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี96102 ปี 2555 บ้างไหมครับ

  ตอบลบ
 65. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 66. เฉลยกิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 10161ิอมั้ยครับรบกวนหน่อยครับ และแนวข้อสอบสรุปด้วยครับ ถ้ามีส่งมาที่เมล์ dachai2528@hotmail.com ครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กิจกรรมชุดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจะนำมาลงให้ภายในเดือนกันยา 55 นี้แน่นอนค่ะ รอก่อนนะค่ะ..

   ลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2555 เวลา 15:24

  ขอบคุณมากนะคะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ^^

  ตอบลบ
 68. ขอบคุณมากเลยนะค่ะเป็นประโยชน์มากจริงๆคะเพราะกำลังหาพอดีเลย ^^
  เราพึ่งเข้าปี1เพื่อนๆคนไหนที่ลงเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ @ msn
  มานะคะอยากมีเพื่อนที่เรียนเหมือนกันเผื่อจะได้แชร์ความรู้กันคะ
  netida-@hotmail.com
  หรือ Line ถ้าใครเล่นนะคะ Id : netida
  ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ

  ตอบลบ
 69. เจ้าของบล๊อคคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาเขียนคำตอบลง A4 อะคะ
  ใช้เป็นแบบมีบรรทัดได้รึเปล่าคะที่เป็น A4 มีบรรทัดอะค่ะ ยังไงรบกวนตอบทีนะค่ะอยากทราบมากเลยคะ // ขอบคุณนะค่ะ >/\<

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การเขียนคำตอบและรูปแบบการทำรายงาน ก็ใช้แบบที่มีบรรทัดนั่นแหล่ะค่ะ เพราะถ้าเป็นประดาษ A4 ขาวๆ ไม่มีเส้น คงเขียนลำบาก ก่อนเขียนหรือทำรายงานก็ ควรตีกรอบในกระดาษ A4 ก่อนค่ะ เพื่อความสวยงาม...ผ่านแน่นอนค่ะ

   ลบ
 70. สวัสดีค่ะ ดีใจนะค่ะที่คำตอบของกิจกรรมในบล็อกนี้เป็นประโยชน์กับผู้เรียน ตอนแรกเจ้าของบล็อกก็มืดแปดด้านเหมือนกันเพราะไม่เคยทำมาก่อนหาในเน็ตก็ไม่มี ก็เลยนำมาลงไว้..เพราะเจ็บใจ..55+ ทำด้วยตัวเองจริงๆ เวลาก็ไม่ค่อยมี ลำบากค่ะ...สำหรับผู้ที่ติดตามบล็อกของเรา มีบางวิชาที่ยังไม่ได้ลงเฉลยไว้ ก็จะทยอยลงแล้วกันค่ะ คงมีประโยชน์แน่ๆ แต่จะลงเฉพาะวิชาที่เจ้าของบล็อกเรียนผ่านแล้วเท่านั้นนะค่ะ เพราะวิชาที่ไม่ได้เรียนคงลงให้ไม่ได้เพราะคำตอบไม่ชัวร์ เอาไว้คอยติดตามดูแล้วกันค่ะ สำหรับผู้ที่ถามคำถามเข้ามา เจ้าของบล็อกจะทยอยตอบให้เรื่อยๆนะค่ะ ตามความรู้ที่มี ส่วนใครที่เคยมีเฉลยกิจกรรมวิชาอื่นอยากจะร่วมแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ก็ส่งเมล์กิจกรรมมาได้ค่ะที่ chani_ta9@hotmail.com ยินดีนำมาลงให้เพื่อแชร์ความรู้ค่ะ...

  ตอบลบ
 71. ขอบคุณมาก ๆค่ะที่ได้แนะแนวทางในการตอบกิจกรรมให้ ฉันเองก็เพิ่งลงเรียนเป็นปีแรกเหมือนกัน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ ยังงัยก็ขอเป็นเพื่อนด้วยคนนะคะ

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2555 เวลา 11:33

  ขอเฉลย กิจกรรมชุด 10161 ได้ไหมค่ะ จนปัญญาจริงๆ เลยค่ะไม่รู้จะตอบยังไง nuy_nu52@hotmail.com ช่วยหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะเจ้สของบล็อคนี้ ^^

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2555 เวลา 21:52

  กำลังจะหาข้อมูลอยู่พอดี สุดยอดครับเพิ่งลงปีแรก มาเล่ามาแชร์ให้เป็นแนนทางอีกนะครับ
  กำลังจะเปลี่ยนเอกมาเป็นเกษตรเหมื่อนกัน ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2555 เวลา 10:32

  เพิ่งเรียนปีแรกยังงงๆอยู่เลย ใครเรียนศิลปศาสตร์บ้างคะ ไลน์มาคุยกันได้นะคะ ID:little pigค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยากมั้ยอ่ะเรียนศิลปศาสตร์อ่ะครับ

   ลบ
  2. เรียนศิปศาสตร์เหมือนกันเอกไทยคดีศึกษา เทอม2แล้ว

   ลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2555 เวลา 12:49

  รบกวนถามหน่อยนะคะ ที่ว่าต้องถ่ายสำเนากิจกรรมที่ทำเสร็จแล้ว 1ชุด เราต้องไปแนบไปกับตัวจริง หรือ ถ่ายเก็บไว้ที่ตัวเองคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่ตัวเองค่ะ ส่งตัวจริงไปที่มหาลัย ที่ถ่ายสำเนาเพื่อเป็นหลักฐานเผื่อเกิดปัญหาสูญหายหรือมีปัญหาอย่างอื่นที่เอาไว้ยืนยันว่าเรามีการส่งกิจกรรมแล้วจริงๆ..โชคดีน่ะค่ะ

   ลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2555 เวลา 01:21

  ผมอยากได้ สรุปวิชา
  10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ผมขอหน่อยนะครับ
  ส่งมาที cm_chiangmai@hotmail.com ขอคุณมากครับ

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ3 กันยายน 2555 เวลา 19:23

  สวัสดีครับ ผมทำกิจกรรมไปจะมีวิธีการตรวกสอบคะเเนนกิจกรรมอย่างไรครับบต
  เเละอีกเรื่องหนึ่งผมสมัครเข้าใช้บริการรับตอบคำถามของทางมหาลัยไปเเล้วพอกรอกข้อมมูลเสร็จระบบฟ้องว่าหมายเลขประจำตัวนักศึกษานี้มีคนใช้เล้ว ไม่สามารถบันทึกซ้ำได้ มันหมายถึงอะไรครับ รบกวนพี่ตอบหน่อยนะครับ

  ศิษย์ตวุฒิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การที่จะสอบคะแนนถามอาจารย์นั้นต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างค่ะ ตั้งแต่ส่งเรื่องไปที่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแบบฟอร์มในการตรวจสอบผลการสอบ ดาว์วโหลดได้ที่เวปของ มหาลัยนะค่ะ กรอกแบบฟอร์มที่อยากตรวจสอบผลการสอบ ซึ่งจะมีให้นักศึกษาระบุว่า ตรวจสอบเพื่ออะไร สำหรับเจ้าของบล๊อกเคยเขียนความประสงค์ไปว่า ต้องการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงการเรียนของตัวเองค่ะ และมหาวิทยาลัย(คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่รับผิดชอบผลการตรวจ) ก็จะค้นหาข้อมูลของนักศึกษา ทั้งกิจกรรมและข้อสอบที่ทำ ส่งให้อาจารย์เจ้าของวิชาที่สอน อาจารย์ก็จะติดต่อกลับมาและแจ้งผลการตรวจสอบตามที่เราระบุไว้ในแบบฟอร์มค่ะซึ่งตอนนั้นก็จะได้พูดคุยกะอาจารย์และสอบถามได้ค่ะ... รวมๆขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลจนถึงอาจารย์แจ้งนักศึกษาน่าจะอยู่ที่ 1-1.5 เดือน ค่ะ
   เรื่องการสมัครใช้บริการรับตอบคำถามของมหาลัย แล้วฟ้องว่าหมายเลขนักศึกษาซ้ำ ลองส่ง e-mail หรือโทรศัพท์ไปสอบถามน่าจะได้คำตอบที่ดีกว่านะค่ะ อีกอย่างเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบกับระบบให้เลยค่ะ เพราะไม่แน่ใจว่ามีการส่งข้อมูลซ้ำ หรือมีข้อผิดพลาดอื่นค่ะ e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
   หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2504 7806 ในวันเวลาราชการค่ะ โชคดีค่ะ...

   ลบ
 78. อยากได้เฉลยข้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา 10121 ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีไหมคร่ขอมั่งได้ป่าวค่ะ

   ลบ
 79. อยากทราบว่ากระดาษคำตอบที่ให้มา ทำอย่างไร ยังหาคำถามไม่เจอเลยเพราะพึ่งเรียนปี1/2556 นี้เอง ชุดวิชา 10141 เจอแต่กิจกรรมที่เป็นอัตนัย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2556 เวลา 22:24

   ขอบคุณมากๆนค่ะ

   ลบ
  2. ผมข้อกิจกรรมชุดนี้กับเฉลยได้เปล่าครับ
   ถ้าได้รบกวนส่งเมลย์ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
   Mail:yokawin@gmail.com

   ลบ
 80. อยากทราบว่าถ้าเอาคำตอบที่พี่ๆๆเฉลยไปตอบอาจารย์จะจำได้มั้ยคะว่าเราไม่ได้คิดเองพึงเคยลงเรียนครั้งแรกคะกลัวสอบไม่เรียนไม่ผ่านอะคะ

  ตอบลบ
 81. ขอบคุณมากครับ ใครทีเรียนแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แอดมาเป็นเพื่อนกันครับ พึ่งเรียนเทอมแรก https://www.facebook.com/Carzy.boy.dangerous

  ตอบลบ
 82. ขอบคุณมากๆกำลังหาแนวคำตอบอยู่เลย ใครที่เรียนมนุษยนิเวศ พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว แอดทางเฟสได้นะค่ะ sasee whan พึ่งลงปีแรกค่ะ

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ14 สิงหาคม 2556 เวลา 18:34

  กิจกรรมชุด 10141 มีแต่แบบเขียนไม่คะ หรือมีแบบ ข้อกาด้วยคะ

  ตอบลบ
 84. ไม่ระบุชื่อ15 สิงหาคม 2556 เวลา 19:59

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 85. ขอบคุณมากๆครับ
  เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับ
  ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเขียนยังไงดี
  เห็นแนวแล้ว ก็พอจะเรียบเรียงได้แล้วครับ
  ขอบคุณอีกครั้งครับ

  ตอบลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ17 สิงหาคม 2556 เวลา 22:23

  ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 87. มีของชุดวิชา97317เปล่าคับระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2556 เวลา 12:27

  มีแนวข้อสอบวิชาทักษะชีวิต 10103 ปี56ไหมคะใครมีช่วยตอบหน่อย

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม 2556 เวลา 07:09

  ขอบคุณมากๆครับ จะเอาเป็นแนวทาง เพราะอ่นหนังสือไม่ทัน

  ตอบลบ
 90. ไปสอบมาแล้วมีออกหลายข้อเลยครับ มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 91. มีแนวข้อสอบอัตนัยวิชา10161มัียคะช่วยตอบหน่อย

  ตอบลบ
 92. สอบมาหลายครั้งแล้วก้อยังไม่ผ่านทำยังไงดีค่ะ

  ตอบลบ
 93. พี่คะมีกิจกรรมประจำชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไหมคะ

  ตอบลบ
 94. อยากได้แนวตอบวิชาสื่อการศึกษาพัฒนสรรมากเลยค่ะ..กิจกรรมที่2อ่านหัวข้อแล้วไม่เข้าใจเอาเลยจริงๆ...ถ้ามีรบกวนด้วยนะคะ..ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2557 เวลา 11:24

  อยากทราบว่า ถ้าคำตอบมีอยู่2แผ่นอ่ะค่ะ เราเย็บมุมได้ไหมค่ะ หรือว่าต้องเย็บเป็นรายงานค่ะ แล้วหน้าปกเราสามารถพิมพ์เองได้ใช่ไหมค่ะ จากนั้นก็กรอกข้อมูลด้วยปากกาเลยหรอค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 96. ลอกตามนี้..อาจารย์ให้คะแนนไหมครับ

  ตอบลบ
 97. ขอบพระคุณครับ ช่วยได้เยอะเลย ^^

  ตอบลบ
 98. ขอโทดนะค่ะ
  ใครได้ทำกิจกรรมชุดวิชา 13202 13321 10203
  บ้างแล้วค่ะ รบกวนขอหน่อยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 99. ขอโทดนะค่ะ
  ใครได้ทำกิจกรรมชุดวิชา 13202 13321 10203
  บ้างแล้วค่ะ รบกวนขอหน่อยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 100. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2559 เวลา 15:34

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 101. รบกวนพี่ๆช่วยส่งกิจกรรมชุดวิชา 10141ให้หน่อยครับ
  หัวข้อดังนี้
  1.สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกล่มหนึ่ง
  2.ประยุกต์ความรู้ จากเอกสารการสอนเพื้อจัดทำโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักศึกษาทำ
  3.พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
  ของเอกสารการสอน
  4.คิด วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
  ผมพึ่งลงครั้งแรก รบกวนช่วยหน่อยนะครับ
  ขอเฉลย ข้อสอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
  Mail:yokawin@gmail.com

  ตอบลบ
 102. เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ

  ตอบลบ