วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้าวโพดฝักอ่อนทำเงิน


เงินลงทุน :    ครั้งแรกประมาณ   26,000  บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) (เครื่องสูบน้ำราคาประมาณ  20,000  บาท มอเตอร์ราคา 3,000 บาท
สายยางเส้นละ 1,000 บาท)
รายได้ :   2,000 บาท/ 1 ไร่
วัสดุ/อุปกรณ์ :    เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ สายยาง เครื่องหยอดเมล็ด (เกษตรกรทั่วไปนิยมเรียกว่าแจ๊คหรือแจ๊บ)  จอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย
แหล่งจำหน่าย :
-    ร้านค้าขายสินค้าเกษตร
-    ภาควิชาพืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีดำเนินการ :
1.    การเตรียมดิน โดยไถบุกเบิกเพื่อพลิกหน้าดินและทำลายหญ้าด้วยไถผาน 3 ให้ลึกประมาณ 15–20 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 หน้าจอบ ทิ้งไว้ประมาณ 7–10 วัน เพื่อตากดินและปราบวัชพืชไปในตัว จากนั้นจึงไถพรวนด้วยไถพาน 7 เพื่อย่อยดินให้ร่วนซุยหลังจากนั้นจึงชักร่องปลูกให้มีระยะห่าง ระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร และร่องมีความลึก 10 เซนติเมตร
2.    การเตรียมเมล็ดพันธุ์  ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ พันธุ์สุวรรณ 2 ในอัตรา 6-9 กิโลกรัมต่อไร่  แต่ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานธรรมดาหรือหวานพิเศษ อาจใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 4–6 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานก่อนปลูกต้องนำเมล็ดพันธุ์มาคลุกกับสารเคมี โดยใช้เอพรอน 75 ในอัตรา 7 กรัม (1 ซอง) ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 1 กิโลกรัม เพื่อ    ป้องกันโรคราน้ำค้าง