วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

เฉลยข้อสอบ มสธ.กิจกรรมประจำชุดวิชา สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

กิจกรรมของวิชา สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร (ดูเป็นแนวคำตอบนะค่ะ ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า แต่อาจารย์บอกว่า เราได้ 15 คะแนน จาก 20 คะแนน)

ข้อที่ 1.
1.1 สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร หมายถึง (3 คะแนน)

ตอบ  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ คือ ตัวเลข ตัวอักษร ภาพ หรือ เสียง ทั้งที่เป็นข้อมูลดิบและข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ หรือประมวลเพื่อให้ได้สารสนเทศในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

1.2 การได้มาของสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรมีกี่วิธี อะไรบ้าง (3 คะแนน)
ตอบ  มี 4 วิธี 1. การตรวจสอบจากแหล่งสารสนเทศที่ตนมีอยู่ 2. การสอบถามบุคคลหรือผู้รู้ 3. การใช้บริการจากหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ 4. การวิจัย

1.3 เกณฑ์ในการประเมินผลการค้นสารสนเทศมีอะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป (4 คะแนน)
ตอบ  เกณฑ์ในการประเมินผลการค้นสารสนเทศที่สำคัญ ได้แก่
-ความน่าเชื่อถือของผู้เขียนและผู้รับผิดชอบ
-ความทันสมัย
-รูปแบบ
-คุณภาพของสารสนเทศหรือเนื้อหาที่นำเสนอ
-ค่าใช้จ่าย ทั้งในการค้น และการเข้าถึงเอกสารต้นฉบับ

ข้อ 2.
ขั้นตอนการวิจัยมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ให้อธิบายให้ครบทุกขั้นตอน (10 คะแนน)
ตอบ  ขั้นตอนการวิจัยมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการคิด เริ่มจากต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือคำตอบว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจึงเลือกวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับ แต่ละวัตถุประสงค์ที่ต้องการ วิธีวิเคราะห์ที่เลือกจะเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ในการวิเคราะห์สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 คือ เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ หลังจากนั้นนำข้อมูลข้างต้นมาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีที่กำหนดไว้ในแต่ละวัตถุประสงค์ และผลการวิเคราะห์คือ คำตอบสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการ

ข้อ 3.
ให้นักศึกษาหาข้อมูล ราคาสินค้าเกษตร ชนิดหนึ่งจากรายงานของหน่วยงานต่างๆ หรือจากทาง Internet เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นข้อมูลรายเดือน รวม 12 เดือน ตั้งแต่ มกราคม-ธันวาคม ของปี 2550 หรือปี 2551 หรือปี 2552 แล้วถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด ส่งมาด้วยพร้อมทั้งบอกแหล่งที่มาของข้อมูล ( 5 คะแนน)

ตอบ  เราไปเอาข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร
ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร กล้วยหอมทอง ใหญ่ (ผล) เรานำเอาข้อมูลของปี 2552 โดยมีรายละเอียดเป็นราคากล้วยหอมทอง แบ่งออกเป็นเดือน ตั้งแต่เดือน มกรา-ธันวา 52

มกรา -  กุมภา  -  มีนา  - เมษา  -  พฤษภา  - มิถุนา  -  กรกฏา  - สิงหา  - กันยา -  ตุลา  -  พ.ย  - ธ.ค   -- เฉลี่ย--
3.95      3.42        2.57     2.50         2.50        2.50        2.50        2.50       4.58      3.57     3.25   3.25       3.11 


<><><>
<><><>
<><><>
ข้อ 4.
จากข้อมูลในข้อ 3. ให้คำนวณค่าต่างๆ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตราฐานและค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน ของ ข้อมูลราคาสินค้าตัวอย่าง ดังกล่าว โดยให้อธิบาย
ขั้นตอนการคำนวณอย่างละเอียด (10 คะแนน)
ตอบ ข้อมูลราคาขายสินค้าเกษตร กล้วยหอมทองใหญ่ (ผล) ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่เดือน
 ม.ค ถึง ธ.ค ปี 2552 ระยะเวลา 12 เดือน
ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์คือ 3.5,3.42,2.57,2.50,2.50,2.50,2.50,2.50,4.58,3.75,3.25,3.25
นำข้อมูลที่ได้แต่ละเดือนบวกกัน จะได้ คือ ตอบ  (ก) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  = 37.27   บาท = 3.11 บาทข้อ 5.
องค์ประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลาประกอบด้วยความผันแปรกี่ชนิด อะไรบ้าง ให้อธิบายอย่างย่อๆ (10 คะแนน)

ตอบ  องค์ประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลาประกอบด้วยความผันแปร 4 ชนิด คือ
1. ความผันแปรเนื่องจากแนวโน้มเป็นความผันแปรที่เกิดขึ้นตามปกติในช่วงระยะเวลานานๆโดยไม่มีอิทธิพล
ของความผันแปรชนิดอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
2. ความผันแปรเนื่องจากฤดูกาล เป็นความผันแปรที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันหรือคล้ายๆกันในแต่ละช่วงเวลาสั้นๆ
3. ความผันแปรจากวัฏจักร เป็นความผันแปรในระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงรอลเส้นแนวโน้ม โดยมีรูปแบบ
ของความผันแปรทำนองเดียวกันทุกๆช่วงเวลาที่นานพอสมควร
4. ความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติ เป็นความผันแปรที่เกิดขึ้น นานๆครั้ง ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ

ข้อ 6.
การเปิดตาราง (10 คะแนน)
จงหาค่าวิกฤตของ Z หรือ t สำหรับ
1) n = 20, a = 0.01 และทดสอบสมมติฐานด้านเดียว t0.005 = 2.8609
2) n = 50, a = 0.01 และทดสอบสมมติฐานด้านเดียว Z0.005 = 2.575
3) n = 75, a = 0.05 และทดสอบสมมติฐานด้านเดียว Z0.025 = 1.960
4) n = 15, a = 0.05 และทดสอบสมมติฐานสองด้าน t0.025 = 2.1448
5) n = 25, a = 0.10 และทดสอบสมมติฐานสองด้าน t0.05 = 1.7109
6) n = 60, a = 0.10 และทดสอบสมมติฐานสองด้าน Z0.05 = 1.645

จงหาค่าวิกฤต F
7) F .05 df = 8,25  = 2.34
8) F .10 df = 4,15 = 1.50

จงหาค่าวิกฤต x2 ที่
9) a = 0.01 และองศาความเป็นอิสระ = 12 ค่าวิกฤต x2  = x20.005,11 = 26.75
10) a = 0.05 และองศาความเป็นอิสระ = 20 ค่าวิกฤต x2 = x20.025,19 = 32.85

ข้อ 7.
7.1  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ใช้วิเคราะห์อะไร (5 คะแนน)
ตอบ  ใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขาย
สินค้าของร้านค้ากับจำนวนลูกค้า

7.2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าได้ตั้งแต่ค่าใดถึงค่าใด และมีความหมายอย่างไร (5 คะแนน)
ตอบ  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าได้ตั้งแต่ -1 ถึง +1 และมีความหมาย คือ เป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัว โดยวิเคราะห์ว่าข้อมูลของตัวแปรเหล่านั้น มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่

ข้อ 8.
8.1 การทดสอบไคสแควร์ใช้วิเคราะห์อะไร และใช้กับข้อมูลประเภทใด (5 คะแนน)
ตอบ  การทดสอบไคสแควร์ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ในรูปความถี่จะใช้ไคสแควร์ใน
การทดสอบความเป็นอิสระระหว่างข้อมูลหรือตัวแปร และใช้กับข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่่

8.2 ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ถ้าค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่าไคสแควร์จากการเปิด
ตารางจะสรุปผลว่าอย่างไร (5 คะแนน)
ตอบ  ถ้าค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่าไคสแควร์จากการเปิดตาราง แสดงว่าค่าที่คำนวณ
ได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตจะต้องปฏิเสธสมมติฐานว่างตัวแปรที่นำมาทดสอบไม่เป็นอิสระจากกันนั่นคือ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน

8.3 ในการเปิดตารางไคสแควร์จะต้องทราบค่าอะไรบ้างจึงจะเปิดตารางได้ (5 คะแนน)
ตอบ  การเปิดตารางไคสแควร์จะต้องทราบค่า ทางสถิติไคสแควร์จากตารางเพื่อกำหนดเขตวิกฤติจึงจะเปิด
ตารางได้


ข้อ 10.
บริษัทธุรกิจการเกษตรแห่งหนึ่งต้องการทดสอบความสามารถของพนักงานขาย 4 คน คือ สมชาย พรชัย วันดี
และ ดารา ว่าแตกต่างกันหรือไม่ และขณะเดียวกันก็ต้องการทราบความแตกต่างของยอดขายสินค้าที่พนักงาน
แต่ละคนขายได้ใน 3 จังหวัด คือ นครปฐม สระบุรี และชลบุรี จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนยอดขาย
 (พันบาท) ที่พนักงานทั้ง 4 คนขายได้ในจังหวัดต่างๆข้างต้นในรอบเดือนที่ผ่านมา แล้วนำมาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจำนแนกสองทาง ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนต่อไปนี้

ตอบ


เราคงตอบผิดไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่ง ใครที่สามารถตอบได้หรืออ่านเจอช่วยบอกหน่อยนะค่ะจะได้แก้ไขให้ถูกต้องค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น