วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปลูกหญ้าเนเปียร์ อาหารสัตว์

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆและผู้ที่แวะมาบล็อกของเรา วันนี้มีข้อมูลสำหรับผู้สนใจจะปลูกหญ้าเพื่อไปเป็นอาหารสัตว์ค่ะ เป็นหญ้าพันธุ์เนเปียปากช่อง 1 ค่ะ ผู้ที่มีฟาร์มโคนม ก็ปลูกไว้เป็นอาหารเสริมของโคนมกันค่ะ รวมทั้งการทำหญ้าหมักกันด้วยนะค่ะ
หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum)เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี สายพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ หญ้าเนเปียร์แคระ (P. purpureum. Cr. Mott.) หญ้าเนเปียร์ (ธรรมดา) และหญ้าเนเปียร์ลูกผสม (P. Purpureum x P. americanum) ซึ่งมี 2 สายพันธุ์ คือ หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าบาน่า หญ้าเนเปียร์แคระสูง 1- 2 เมตร แตกกอดี ใบมาก ส่วนหญ้าเนเปียร์ธรรมดา และเนเปียร์ลูกผสมสูง 3- 4 เมตร ทุกสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทาน ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 3-4 ตันต่อไร่ต่อปีโปรตีน 8–10 เปอร์เซ็นต์ การเตรียมดิน ไถพรวน 2 ถึง 3 ครั้ง ย่อยดินให้มีขนาดเล็กและร่วนซุยการปลูก ปลูกได้ด้วยท่อนพันธุ์ ระยะปลูก 75x75 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ท่อน ให้ข้ออยู่ใต้ดินลึก 1- 2 นิ้ว ในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ท่อนพันธุ์ 300- 500 กิโลกรัม

เนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าอาหารสัตว์
หญ้าพันธุ์นี้เป็นพืชอาหารสัตว์สายพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติดีเด่น ทั้งด้านผลผลิตและความเหมาะสมในการใช้เป็นพืชลดมลภาวะน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เมื่อมีการศึกษา วิจัย ขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ทั้งในหน่วยงานรัฐ เอกชน ฟาร์มเกษตรกร ตลอดจนทดลองแปรรูป ปรับปรุงสภาพ และใช้เลี้ยงสัตว์ ทั้งโคเนื้อ และโคนม ทั้งในรูปของหญ้าสด และหญ้าหมัก จนได้ผลยืนยันแล้ว กรมปศุสัตว์มีความมั่นใจว่าเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูง
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าลูกผสมเนเปียร์สายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งเกิดจากการคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์จากสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศหญ้าชนิดนี้ มีการเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง ตอบสนองต่อการให้น้ำและ
ปุ๋ย เหมาะสำหรับการปลูกเพื่อตัดสดเลี้ยงโค-กระบือ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เป็นหญ้าที่มีอายุข้ามปี ลำต้นมีลักษณะตั้งตรงสูง 2.5-3.5 เมตร เมื่อออกดอกจะมีความสูงถึงปลายช่อดอก 3.5-4.5 เมตร ให้ผลผลิตน้ำหนักสด 12-15 ตันต่อไร่ต่อรอบการตัดทุก 60 วัน (ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2-2.5 ตันต่อไร่ต่อรอบการตัด) มีโปรตีน 13-17 % ลักษณะเด่น คือ ออกดอกช้า มีขนที่บริเวณใบหรือลำต้นน้อยกว่าหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อื่น ตอบสนองต่อการให้น้ำและปุ๋ยดีมาก ให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่จำกัด เช่นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
 ลักษณะทั่วไปของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ประกอบด้วย
- เป็นพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ที่มีอายุหลายปี
- ทรงต้นเป็นกอตั้งตรง สูงประมาณ 2-4 เมตร
- แตกกอดี มีระบบรากแข็งแรง
- ชอบดินที่มีการระบายน้ำดี
- มีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตสูง สัตว์ชอบกิน
- มีคุณค่าทางอาหารสูง โปรตีนหยาบประมาณ 10-12% ที่อายุการตัด 60 วัน และทำหญ้าหมักได้ดี
- ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ เป็นหญ้าที่ไม่ติดเมล็ด จึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นวัชพืช

การปลูกหญ้า
เนเปียร์ปากช่อง 1 ในเขตชลประทานสามารถปลูกได้ตลอดปี ส่วนการปลูกในพื้นที่อาศัยน้ำฝนควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม

การเตรียมดินโดยการไถกำจัดวัชพืช 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 2,000 กิโลกรัม ต่อไร่ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม ต่อไร่ รองพื้น จากนั้นไถกลบอีก 1 ครั้ง
ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ จากต้นพันธุ์หญ้าที่มีอายุประมาณ 90 วัน นำต้นพันธุ์มาตัดเป็นท่อนๆ ให้มีข้อติดอยู่ไม่น้อยกว่าท่อนละ 2 ข้อ ต้นพันธุ์ 1 ต้น ตัดเป็นท่อนพันธุ์ได้ประมาณ 3 ท่อน นำไปขยายพันธุ์
ระยะปลูก  ระหว่างแถว 120 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 80 เซนติเมตร ใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 400 กิโลกรัม ต่อไร่
หลังการปลูก 2-3 สัปดาห์ ให้กำจัดวัชพืชครั้งแรก จากนั้นควรกำจัดวัชพืชหลังการตัดทุกครั้ง พร้อมกับการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม ต่อไร่

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตอบสนองต่อการให้น้ำได้ดี ดังนั้น หากมีการให้น้ำแบบระบบพ่นฝอยทุก 3-5 วัน หรือปล่อยน้ำเข้าแปลง ทุกๆ 7-10 วัน จะสามารถผลิตหญ้าสดได้ตลอดทั้งปี
ในส่วนการใช้ประโยชน์นั้น หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สามารถเก็บเกี่ยวหญ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 75 วัน จากนั้นตัดใช้ประโยชน์ได้ทุกๆ 60 วัน
การปลูกหญ้าในพื้นที่ชลประทาน หรือให้น้ำโดยใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม จะสามารถผลิตหญ้าสดได้ตลอดปี ตัดเกี่ยวหญ้าได้ 5-6 ครั้ง ต่อปี มีผลผลิตน้ำหนักสดประมาณ 70-80 ตัน ต่อไร่ หรือคิดเป็นน้ำหนักแห้งประมาณ 10-12 ตัน ต่อไร่ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงโค 5-6 ตัว สามารถลดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เหมาะสำหรับผู้มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์น้อย แต่มีจำนวนสัตว์มากส่วนคุณภาพทางอาหารสัตว์ หญ้าอายุ 60 วัน มีวัตถุแห้งเฉลี่ย 17.3 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีนเฉลี่ย 10.6 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยรวม 42.6 เปอร์เซ็นต์ และมีคาร์โบไฮเดรตละลายได้ 33.3 เปอร์เซ็นต์เป็นพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี มีคุณค่าอาหารสัตว์สูง เหมาะสำหรับการใช้เลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง เช่น โคนม และสามารถนำไปผลิตเป็นพืชหมักได้ดี เนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้สูง

การกำจัดวัชพืช
ควรกำจัดวัชพืชภายหลังจากปลูกหญ้า 2-4 สัปดาห์
การเก็บเกี่ยว
ควรตัดหญ้าเนเปียร์ยักษ์ชิดดิน เพื่อให้หญ้าแทงยอดใหม่ได้ดี ทำการตัดโดยใช้เคียวตัดด้วยมือ และตัดวันละ 2 แถว (อายุ 27 วัน) และใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยยูเรียหลังตัดหญ้าทุกครั้ง

การใช้ประโยชน์
การตัดหญ้าเนเปียร์ไปเลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรก 60-70 วันหลังปลูก และตัดหญ้าครั้งต่อไปทุก 30-45 วัน ช่วงฤดูฝนหญ้าโตเร็ว อาจตัดอายุน้อยกว่า 30 วัน โดยตัดชิดดิน หญ้าเนเปียร์เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญ้าสด หรือหญ้าหมัก ไม่เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้ง

ราคาท่อนพันธุ์เนเปีย
ราอยู่ที่ท่อนล่ะประมาณ 50 สตางค์ ถึง 1 บาท (โดยประมาณแล้วแต่การต่อรอง)

 สำหรับผู้สนใจหน่อพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 311-612 ในวันและเวลาราชการ

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6 มิถุนายน 2556 12:17

  044311612 สายไม่ว่างเลยต้องการซื้อเนเปีย

  ตอบลบ
 2. ที่จังหวัดพะเยามีขายที่ไหนครับ หญ้าเนเวีย

  ตอบลบ
 3. ที่จังหวัดพะเยามีขายที่ไหนครับ หญ้าเนเวีย

  ตอบลบ